VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „VOP“) NUTRI a. s., stanovujú práva, povinnosti a zásady právneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a platia pre nákup tovaru a služieb na internetovom obchode www.nutrifoodketo.sk alebo prostredníctvom poradenských center NUTRI FOOD PLAN a webových stránok www.nutrifood.sk. Sú záväzné pre všetky strany právneho vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Pre účely VOP a právneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim sa použijú nižšie uvedené definície a pojmy s nasledujúcim významom:

 • 1.1.Predávajúcim je NUTRI a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, IČO: 50137433, Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka č: 6710/B, elektronická adresa [email protected] a [email protected], pričom zabezpečuje komunikáciu a distribúciu produktov NutriFood MRP a NutriFood Keto a služieb výživového poradenstva NUTRI FOOD PLAN. Predávajúci je prevádzkovateľom portálu www.nutrifood.sk, www.nutrifoodketo.sk a www.nutrifood.company.
 • 1.2.Adresou na doručovanie je adresa v Centrálnej poradne NUTRI FOOD PLAN, NUTRI a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, ktorá slúži ako centrála všetkých poradenských centier na Slovensku, Českej republike a Maďarsku a slúži aj ako hlavné kontaktné centrum, v prípade, že si klient nevyberie z ponuky konkrétnu poradňu v jednotlivých krajoch.
 • 1.3.Distribúcia potravín NutriFood Keto je možná cez internetový obchod www.nutrifoodketo.sk alebo v poradenských centrách NUTRI FOOD PLAN. Nutričně vyvážené produkty NutriFood MRP nie je možné zakúpiť cez eshop, iba v poradenských centrách NUTRI FOOD PLAN.
 • 1.4.Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • 1.5.Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a/alebo plnení zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, nekoná v rámci svojho zamestnania, povolania, alebo podnikania, či ako štatutárny orgán právnickej osoby, jej prokurista alebo zástupca (vrátane zástupcu fyzickej osoby podnikateľa). Predávajúci za spotrebiteľa nepovažuje žiadnu právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľ, a to ani v prípade ak takáto osoba zamestnáva menej ako desať osôb alebo jej ročný obrat alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2.000.000,-EUR.
 • 1.6.Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného než podnikateľského oprávnenia podľa osobitných predpisov a pre účely VOP tiež ten, kto jedná v súlade s vyššie uvedeným v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ak ako kupujúci uvedie v objednávke svoje IČO, berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
 • 1.7.Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa prostredníctvom oprávnenej fyzickej osoby zaregistrovala do newslettra na webovej stránke www.nutrifood.company, www.nutrifood.sk alebo vykazovala aktivitu v internetovom obchode www.nutrifoodketo.sk.
 • 1.8.Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.
 • 1.9.Webovou stránkou je webová stránka www.nutrifood.sk, www.nutrifoodketo.sk, www.nutrifood.company
 • 1.10.Tovarom a službami sú produkty a služby ponúkané predávajúcim v internetovom obchode a prostredníctvom poradenských centier NUTRI FOOD PLAN. Produkty NutriFood Keto je možné zakúpiť v danom internetovom obchode www.nutrifoodketo.sk . Osobný odber je možný iba v Centrálnej poradni NUTRI FOOD PLA, Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava. Produkty NutriFood MRP je možné zakúpiť výhradne a iba u výživového poradcu v poradenskom centre NUTRI FOOD PLAN.
 • 1.11.Objednávanie tovarov a služieb. Objednávanie si tovarov NutriFood Keto je možné online prostredníctvom internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk. Ich doručenie je zabezpečené na Slovensku pomocou Zásielkovne alebo kuriérskej služby GLS.
  • a)Zásielkovňa – Cena prepravy zásielky do 5 kg je 4 €. Pri objednávke nad 50 € je doprava zadarmo. Zásielka dorazí na výdajné miesto Zásielkovne, ktoré ste si zvolili, spravidla do 3 pracovných dní. Vyzdvihnite si ho po prijatí informačnej SMS alebo e-mailu.
  • b)GLS – Cena prepravy zásielky je 5 €. Pri objednávke nad 50 € je doprava zadarmo. Zásielka vám dorazí spravidla do 3 pracovných dní na vami zvolenú adresu.
 • 1.12.Objednávkou je odoslanie záujmu o potraviny NutriFood Keto prostredníctvom objednávkového formulára uvedeného v internetovom obchode www.nutrifoodketo.sk. Momentom odoslania objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s VOP platnými v čase odoslania objednávkového formulára a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy a potvrdzuje, že pred uskutočnením objednávky sa s VOP riadne oboznámil a s VOP bez výhrad súhlasí. Potraviny NutriFood MRP si spotrebiteľ vyberá a kupuje osobne v poradenskom centre NUTRI FOOD PLAN.
 • 1.13.Kúpna cena je cena v EURO v Slovenskej republike a Kč v Českej republike, HUF v Maďarsku za tovar – uvedená v aktuálnej ponuke, objednávke a v potvrdení objednávky a vždy zahŕňa DPH.
 • 1.14.Pôvodná cena znamená cenu tovaru alebo služby, za ktorú predávajúci predmetný tovar NutriFood MRP alebo NutriFood Keto alebo službu NUTRI FOOD PLAN ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jeho prevádzkovanej webovej stránke alebo cenu doporučenú distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

2. KÚPNA ZMLUVA

 • 2.1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslanie požiadavky o tovar NutriFood Keto prostredníctvom objednávkového formulára v internetovom obchode www.nutrifoodketo.sk. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a momentom doručenia záväzného potvrdenia objednávky e-mailom zo strany predávajúceho po prijatí objednávky predávajúcim. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod IV. Objednávanie.
 • 2.2. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 • 2.3. Pokiaľ je s tovarom poskytovaný akýkoľvek darček, ktorý kupujúci nevyužije, je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho vopred a informovať ho, že o darček nemá záujem. V takomto prípade bude kupujúcemu predaný tovar bez tohto darčeka. Pokiaľ sa tak nestane, kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tento darček podľa čl. VII (Odstúpenie od zmluvy) vrátiť.
 • 2.4. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 • 2.5. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
 • 2.6. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
 • 2.7. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 • 2.8. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.
 • 2.9. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 • 2.10. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.
 • 2.11. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojednanom množstve, akosti a prevedení.
 • 2.12. Ak nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí, ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

3. INFORMÁCIE O TOVARE, CENE A DOPRAVE

 • 3.1. Kúpna cena je cena tovaru uvedená v aktuálnej ponuke na webovej stránke, objednávke a v potvrdení objednávky a nezahŕňa náklady na prepravu tovaru.
 • 3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude predávajúcim stornovaná.
 • 3.3. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 • 3.4. Všetky ceny sú zmluvné. Na stránke prevádzkovateľa www.nutrifood.sk, www.nutrifoodketo.sk, www.nutrifood.company sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.
 • 3.5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému spoločnosti NUTRI a.s., prevádzkovateľa internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk, je spoločnosť NUTRI a.s. oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. NUTRI a.s., v takomto prípade kupujúceho informuje o tejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:
  • a)cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu)
  • b)u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic
  • c)zľava na tovar presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.
 • 3.6. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
 • 3.7. Predávajúci prehlasuje a kupujúci výslovne berie na vedomie, že predávajúci nezaručuje žiadne výsledky plynúce z požívania potravín predávaných predávajúcim. Kupujúci rovnako výslovne berie na vedomie, že potraviny môžu na každú osobu pôsobiť rôzne a nie je teda možné zaručiť pozitívny výsledok užívania potravín predávaných predávajúcim.
 • 3.8. Kupujúci je pred uzatvorením kúpnej zmluvy rovnako povinný zoznámiť sa s „kontraindikáciami“, ktoré popisujú situácie, za ktorých nie je užívanie potravín predávaných predávajúcim vhodné, a ktoré sú uvedené na stránkach internetového obchodu.
 • 3.9. Spoločnosť NUTRI a.s., prevádzkovateľ internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk , si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu Osobných údajov a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O tomto postupe bude kupujúci informovaný.

4. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 • 4.1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar z ponuky produktov NutriFood Keto, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk prostredníctvom internetového obchodu, vložením tovaru do nákupného košíka a dokončenia objednávky.
 • 4.2. Tovar si môže objednať online prostredníctvom objednávkového formuláru (košíka) na stránke www.nutrifoodketo.sk. Produkty NutriFood Keto však je možné zakúpiť výhradne v internetovom obchode. Kúpu je možné uskutočniť osobne len v Centrálnej poradni NUTRI FOOD PLAN v Bratislave.
 • 4.3. Predávajúci elektronicky potvrdí objednávku bezodkladne po jej doručení. V krátkej dobe bude kupujúci kontaktovaný emailom.
 • 4.4. Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom “Potvrdenie objednávky”. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota.
 • 4.5. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4.6. Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
 • 4.7. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
 • 4.8. Každá objednávka pre fyzické osoby musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, dodaciu adresu, telefonické číslo alebo email, spôsob prepravy a prevzatia tovaru. Produkty NutriFood Keto však je možné zakúpiť výhradne v internetovom obchode. Kúpu je možné uskutočniť osobne len v Centrálnej poradni NUTRI FOOD PLAN v Bratislave.
 • 4.9. Každá objednávka pre fyzické osoby-podnikateľov musí obsahovať: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, dodaciu adresu, telefonické číslo alebo email, spôsob prepravy a prevzatia tovaru. Produkty NutriFood Keto však je možné zakúpiť výhradne v internetovom obchode. Kúpu je možné uskutočniť osobne len v Centrálnej poradni NUTRI FOOD PLAN v Bratislave.
 • 4.10. Každá objednávka pre právnické osoby musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, adresu dodania (ak je iná ako adresa sídla), IČO, IČ DPH, kontaktnú osobu s uvedením mena a priezviska, telefonické číslo alebo email, spôsob úhrady za tovar, spôsob prepravy a prevzatia tovaru a fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa sídla alebo adresa dodania). Produkty NutriFood Keto však je možné zakúpiť výhradne v internetovom obchode. Kúpu je možné uskutočniť osobne len v Centrálnej poradni NUTRI FOOD PLAN v Bratislave.
 • 4.11. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 • 4.12. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to najmä v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • 5.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
 • 5.2. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu .
 • 5.3. Kupujúci je povinný odstúpenie a tovar zaslať predávajúcemu na fakturačnú adresu uvedenú vo faktúre vzťahujúcej sa k nákupu daného produktu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • 5.4. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v originálnom obale v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ oznámiť prostredníctvom formuláru na odstúpenie od zmluvy.
 • 5.5. FORMULÁR NA ODSTÚPENIE ZMLUVY
 • 5.6. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).
 • 5.7. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
 • 5.8. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
 • 5.9. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
  • a)predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  • b)predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
  • c)predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
  • d)v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka
 • 5.10. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • 5.11. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi spoločnosťou NUTRI a.s. a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má spoločnosť NUTRI a.s. právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.
 • 5.12. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.
 • 5.13. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu.
 • 5.14. Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1860 EUR vr. DPH.
 • 5.15. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho podnikateľa späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
 • 5.16. Ak bude umožnené kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť NUTRI a.s., prevádzkovateľ internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk , si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá spoločnosti NUTRI a.s., vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutné vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.
 • 5.17. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia (EU) 2016/679).
 • 5.18. Okrem prípadov stanovených zákonom je spoločnosť NUTRI a.s., prevádzkovateľ internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk, oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a spoločnosťou NUTRI a.s. tak, že spoločnosť NUTRI a.s. kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje.
 • 5.19. Kupujúci môže objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ mu nebolo doručené potvrdenie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva). V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno kupujúceho, e-mail a popis objednaného tovaru.
 • 5.20. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu Všeobecných obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu sídla spoločnosti NUTRI a.s., prevádzkovateľ internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk , s ktorou komunikoval o objednaní tovaru/služieb.
 • 5.21. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar v neporušenom stave, v originálnom a nepoškodenom obale. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetku spôsobenú škodu. Predávajúci je v takom prípade oprávnený započítať pohľadávku na náhradu škody za pohľadávku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • 5.22. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté platby kupujúcemu (spotrebiteľovi) skôr, ako mu kupujúci tovar vráti. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, spojené s vrátením tovaru.
 • 5.23. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä ak:
  • a)kupujúci objednaný tovar neprevezme od prepravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho
  • b)predávajúci nie je schopný dodať tovar najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje
 • 5.24. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme emailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

 • 6.1. Predávajúci akceptuje, že platba je možná iba kartou prostredníctvom platobnej brány STRIPE – https://stripe.com
 • 6.2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovaru prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.
 • 6.3. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.
 • 6.4. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

7. DODACIE PODMIENKY

 • 7.1. Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
  • a)zasielanie prepravnou službou – Zásielkovňa – Cena prepravy zásielky do 5 kg je 4 €. Pri objednávke nad 50 € je doprava zadarmo. Zásielka dorazí na výdajné miesto Zásielkovne, ktoré ste si zvolili, spravidla do 3 pracovných dní. Vyzdvihnite si ho po prijatí informačnej SMS alebo e-mailu.
  • b)zasielanie kuriérom – kuriérska spoločnosť GLS – Cena prepravy zásielky je 5 €. Pri objednávke nad 50 € je doprava zadarmo. Zásielka vám dorazí spravidla 3 pracovných dní na vami zvolenú adresu.
 • 7.2. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému spoločností, spoločnosť NUTRI a.s. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
 • 7.3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu spoločnosti NUTRI a.s., [email protected], spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 • 7.4. V prípade, že výherca vyhrá v súťaži usporiadanej spoločnosťou NUTRI a.s., prevádzkovateľom internetového obchodu www.nutrifoodketo.sk , spoločnosť zašle výhru výhercovi do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené poradňou NUTRI FOOD PLAN výsledky takejto súťaže.

8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • 8.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
 • 8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  • a)má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal,
  • b)tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
  • c)tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe,
  • d)tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza,
  • e)tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • 8.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, za vady, ktoré má predávaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
 • 8.4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:
  • a)ak má tovar podstatnú vadu,
  • b)ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
  • c)pri väčšom počte chýb tovaru.
 • 8.5. Záručná doba je podľa dátumu uvedeného na obale tovaru.
 • 8.6. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov SR.
 • 8.7. Práva z chybného plnenia (reklamácie) uplatňuje kupujúci písomne u predávajúceho prostredníctvom emailovej korešpondencie na adrese spoločnosti NUTRI a.s.
 • 8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.
 • 8.9. Reklamačné konanie sa začína dňom:
  • a)doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie
  • b)doručenia reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
 • 8.10. O uplatnení reklamácii vydá predávajúci alebo určená osoba kupujúcemu potvrdenie, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu.
 • 8.11. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku vybavenia reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomný doklad prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.
 • 8.12. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby, alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 • 8.13. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 • 8.14. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

9. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 10.1. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej prostredníctvom telefonickej alebo písomnej objednávky. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito podmienkami ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ sa riadia zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č.102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V prípade ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.
 • 10.2. Odchýlne ustanovenie od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchýlne zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi.
 • 10.3. Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.
 • 10.4. Prípadné spory medzi poradňami NUTRI FOOD PLAN a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na stránke prevádzkovateľa pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
 • 10.5. Kontaktnou e-mailovou adresou spoločnosti NUTRI a.s. a Centrálnej poradne NUTRI FOOD PLAN je [email protected], pričom kontaktovanie je možné aj prostredníctvom kontaktného formulára.
 • 10.6. Prílohu VOP tvorí vzorový formulár.
 • 10.7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2023 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.