SÚŤAŽ: Vyhraj 3x Mikulášsky Fit balíček

Pravidlá súťaže

Vyhraj 3x Mikulášsky Fit balíček  

Organizátor súťaže

Nutri a.s., Kaštieľská 4, 821 05 Bratislava, IČO: (ďalej len „Organizátor súťaže“).

Postavenie spoločnosti Facebook Ireland Ltd. voči Organizátorovi súťaže

Organizátor súťaže používa platformu sociálnej siete Facebook, len ako platformu umožňujúcu realizáciu súťaže. V žiadnom prípade sa spoločnosť Facebook Ireland Ltd. nepodieľa na organizovaní a ani iných plneniach súťaže. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook Ireland Ltd. takéto záväzky ani nevznikajú.

Účel súťaže

Podpora značky NutriFood Keto v eshope Organizátora súťaže.

Trvanie súťaže

Súťaž začína 1. 12. 2021 a končí 6. 12. 2021. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

Podmienky účasti (ďalej len „Účastník súťaže“)

 1. Každý, kto sa v priebehu súťaže nachádza na území Slovenskej republiky a pod súťažným príspevkom na Facebookovej stránke „NUTRI FOOD PLAN SK/CZ“ sa zapojí prostredníctvom svojho komentára pod súťažným príspevkom a správne odpovie na súťažnú otázku.
 2. Má vytvorený účet na sociálnej sieti Facebook.
 3. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora súťaže, zamestnanci spriaznených osôb Organizátora súťaže v zmysle ust. § 9 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZoK“), ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia.

Priebeh súťaže

 1. Do žrebovania bude automaticky zaradený každý Účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky účasti.
 2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky účasti boli splnené, alebo nie. Predmet výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky účasti.
 3. Do súťaže sa zarátavajú všetci súťažiaci iba raz. Duplicitné prihlásenia Organizátor súťaže nebude zaraďovať do žrebovania.
 4. Celkový počet výhercov súťaže je 3 (slovom traja). Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 7.12.2021 a bude prebiehať pod dohľadom dvoch (2) osôb určených Organizátorom súťaže. Žrebovanie je uskutočnené softwarom (aplikácia generátor náhodných čísel), ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých súťažiacich.

Výhra a jej odovzdanie

 1. Výhrou v súťaži je 3 x Mikulášsky Fit balíček: https://www.nutrifood.sk/produkt/mikulassky-fit-balicek/ od Organizátora súťaže.
 2. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania, a to formou označenia pod jeho výherným súťažným komentárom a zaslaním správy na Facebooku.
 3. O presnom spôsobe doručenia výhry bude Výherca informovaný Organizátorom súťaže prostredníctvom správy na Facebooku.
 4. Organizátor súťaže odovzdá výhru Výhercovi súťažného príspevku najneskôr do 15 dní, odkedy daný Výherca súťaže poskytol Organizátorovi súťaže svoje identifikačné údaje a potvrdil, že výhru prijíma. Výhra bude Výhercovi odovzdaná osobne v sídle Organizátora súťaže po preukázaní sa dokladom, ktorý potvrdí jeho totožnosť alebo bude zaslaná doporučenou poštou, alebo kuriérom na adresu, ktorú uvedie Výherca Organizátorovi súťaže.
 5. Ak Výherca súťaže výhru neprevezme, takýto Výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Organizátora súťaže bez toho, aby Výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Organizátora súťaže. V prípade, že bude výhra zaslaná poštou, Organizátor súťaže nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené Slovenskou poštou a Kuriérskou spoločnosťou.
 6. Na výhru nemá Účastník súťaže právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné, v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude oznámenie Organizátorom súťaže o výsledkoch súťaže konečné a záväzné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Organizátorom súťaže v tomto štatúte.

Osobitné ustanovenia

 1. Ak sa preukáže, že Výherca súťažného príspevku je zamestnancom Organizátora súťaže alebo zamestnancom jeho spriaznenej osoby, alebo ich blízkou osobou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká. Výhru získava náhradník. Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, ako Organizátor súťaže zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Výhercu súťaže.
 2. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si Organizátor súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na webovej stránke www.nutrifood.sk alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým Účastníkom súťaže, pri ktorých je dôvodná pochybnosť o ich dobromyseľnej, riadnej a čestnej účasti na súťaži.
 3. Organizátor súťaže nehradí Účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním výhry Výhercom. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu, iba so súhlasom Organizátora súťaže. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady a škody spojené v súvislosti s užívaním výhier.
 4. Účasťou v súťaži prejavuje každý Účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže.
 5. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v prípade výhry, v rozsahu: meno, priezvisko, ulica a číslo, psč, mesto, e-mail a tel. kontakt za účelom jej doručenia.
 6. Účasťou v súťaži zároveň každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v prípade výhry, v rozsahu meno, priezvisko.

Ochrana osobných údajov

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR (súhlas dotknutej osoby) vyjadrený účasťou na súťaži (konkludentne) na dobu po ukončení súťaže.
 2. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adrese Organizátora súťaže prípadne mailom na adrese [email protected]
 3. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 4. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov Organizátora súťaže sú na adrese: https://nutrifood.company/themes/nutrifood/assets/pdf/2020_NUTRI_SK_GDPR.pdf

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá súťaže sú zverejnené na webovej stránke www.nutrifood.sk
 2. Tieto pravidlá súťaže, ako aj všetky s ním súvisiace záležitosti sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry Organizátor súťaže zverejní na webovej stránke www.nutrifood.sk.
 4. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami, ani za prípadné problémy s funkčnosťou Facebookovej stránky „NUTRI FOOD PLAN SK/CZ“ alebo webovej stránky www.nutrifood.sk
 5. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke www.nutrifood.sk

V Bratislave, dňa 30. 11. 2021

Sociálne médiá

Najobľúbenejšie články

NEWSLETTER

Nepremeškajte exkluzívny prístup k novinkám, súťažiam alebo akciám. Prihláste sa!